Wybierz region

Wybierz miasto

  UOP w Garbarni?

  Autor: Janusz Kozioł

  2000-05-19, Aktualizacja: 2009-08-21 13:24 źródło: Polska Gazeta Krakowska

  ZarzId Garbarni skierował do sIdu pismo, w ktůrym informuje, Ne syndyk masy upadłodciowej, Małgorzata Wolska, działa na szkodÍ klubu. Prezes Garbarni, Maciej GigoŮ, na konferencji prasowej powiedział oficjalnie, iN pani ...

  ZarzId Garbarni skierował do sIdu pismo, w ktůrym informuje, Ne syndyk masy upadłodciowej, Małgorzata Wolska, działa na szkodÍ klubu. Prezes Garbarni, Maciej GigoŮ, na konferencji prasowej powiedział oficjalnie, iN pani syndyk swoimi działaniami jasno potwierdza, Ne nie przyszła pomůc klubowi, tylko go zlikwidowaś.


  Na dowůd tego przedstawiono akt notarialny, z ktůrego wynika, Ne miliony złotych mogłaby syndyk odzyskaś od dłuNnikůw Garbarni, gdyby tylko podjŚIa jakiekolwiek kroki w tym kierunku. Ale zdaniem zarzIdu syndyk nie jest zainteresowana dbaniem o dobro klubu, ograniczyła siÍ tylko do szukania tych, ktůrym Garbarnia winna jest pieniIdze.


  Tymczasem powstały przy klubie Społeczny Komitet Obrony Interesůw Garbarni, na czele ktůrego stoi znany przed laty sÍdzia Wiesław Bartosik, przygotował szereg pism z prodbI o kontrolÍ nieprawidłowodci jakie przy ul.Rydlůwka nastIpiły w kilku ostatnich latach. SI to prodba o kontrolÍ do NajwyNszej Izby Kontroli, zgłoszenie nieprawidłowodci do prokuratury oraz informacja dla UrzÍdu Ochrony PaŮstwa w zwiIzku z kryminogennymi aspetkami wydarzeŮ jakie miały miejsce w klubie (prezes Maciej GigoŮ powiedział, Ne sugestia przekazania sprawy do UOP pojawiła siÍ w UrzÍdzie Miasta - przyp. red.).


  - Trwa spůr o 6 hektarůw ziemi, ktůre sI w wieczystej dzierNawie Garbarni - můwi prezes Maciej GigoŮ. - Pani syndyk twierdzi, Ne ta ziemia nie jest juN nasza, wiÍc nie moNe jej uznaś za czŚiś klubowego majItku. Świadczy o tym akt notarialny z 12 listopada 1998 r. Gdyby przyjČÜ taki tok mydlenia, to w tym akcie notarialnym jest wyraľnie zapisane, Ne za ziemiÍ klub miał otrzymaś 7 mln. 882 tys. 466 zł. Kwota ta miała byś wpłacana do klubu w kwartalnych ratach, poczynajIc od pierwszego kwartału 1999 r. Mija juN szůsty kwartał, a pieniÍdzy nie ma. Dlaczego wiÍc pani syndyk nie dciIga tych pieniÍdzy wraz z odstekami za zwłokÍ i z doliczeniem waloryzacji? PrzecieN przez cały czas můwi nam, Ne jej nadrzÍdnym celem jest dbałočš o majItek Garbarni. MoNe ta jej dbałočš polega na ciIgłym sprowadzaniu rÍ^nych ekspertůw, ktůrzy za pieniIdze klubu dokonali nawet wyceny szafy jaka w Garbarni jest bodaj od poczItku jej istnienia. Nie chciałbym przypominaś ciIgle tych samych spraw, ale Garbarnia została postawiona w stan upadłodci za 27 tys. zł, a na podstawie tego aktu notarialnego, na ktůry powołuje siÍ syndyk dłuNnik jest nam winien juN ponad 3 mln. zł i ta pani nie zrobiła ani jednego kroku, by pieniIdze odzyskaś.


  - To nie jedyny przykład działalnodci na naszI szkodÍ pani syndyk - můwi wiceprezes Stanisław Wůjcik. - Kiedy złoNylidmy jako zarzId do sIdu pismo z prodbI o wyraNenie zgody na działalnočš sportowI klubu na 3 miesiIce, to pani syndyk zamiast tego pisma, przedstawiła prodbÍ o przedłuNenie działalnodci, ale tylko na 1 miesiIc. Potem powiedziała nam, Ne pozwoli na tI działalnočš jak dostaniemy na niI poNyczkÍ od miasta. DziÍki uprzejmodci prezydenta Jerzego JedliŮskiego poNyczkÍ dostalidmy i wůwczas pani syndyk powiedziała, Ne ona siÍ na NadnI poNyczkÍ nie zgadza! Ie korzystaś moNemy tylko z ewentualnej dotacji. I znůw w ekspresowym tempie ludzie z UrzÍdu Miasta wraz z prezydentem JedliŮskim zrobili wszystko, Neby nam pomůc. DotacjÍ nam przyznano - dziÍkujemy za uratowanie nam Nycia! - a na razie pani syndyk nie zdČ^yła wymydliś nic nowego, by nas zniszczyś. Te wszystkie jej działania skonsolidowały ,garbarzy". DziÍki Jerzemu Jasiůwce powstała Rada Sponsorůw klubu, skupiajIca 9 jednostek. Pierwsze pieniIdze, 14 tys. zł, juN na potrzeby naszych sekcji młodzieNowych przekazano. Teraz juN wierzÍ, Ne Garbarnia nie da siÍ nikomu zniszczyś.


  Janusz KOZIOL

  Sonda

  Czy znalazłeś siebie na "Portrecie Chrzanowian Początku Trzeciego Tysiąclecia"?

  • Tak (51%)
  • Nie mogę siebie znaleźć (30%)
  • Nie zmieściłem się w kadrze (19%)